Általános szerződési feltételek
 
A "kTeam" Munkaközösség (képviselöje: a NEUMANN ÉS TÁRSA Betéti Társaság, H-3994 Füzérkajata, Dózsa Gy. u. 10.; adószáma: 21318508-2-05; számlaszáma: 55500012-15002273 – és a vele szerződéses viszonyban álló társas vállalatok és egyéni vállalkozók; a továbbiakban: Megbízott, Magánszemélyek és cégek (a továbbiakban: Megbízó) részére, a Megbízó által Megbízott rendelkezésére bocsátott elektronikus (számítógépes állományok Megbízott szerverére feltöltve, vagy e-mailben, adattárolón eljuttatva), vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szövegek elektronikus vagy papír adathordozóra elkészített célnyelvre történő fordítási, lektorálási és tördelési megbízásainak teljesítését a következő feltételekkel vállalja:


1. A szerződés hatálya

Megbízó és Megbízott (a továbbiakban közösen: Felek) a jelen általános szerződési feltételek pontjai szerint a megbízás teljesítéséig és díjazása rendezéséig terjedő időre szóló szerződést kötnek.


2. A Megbízott által vállalt szolgáltatások
 
2.1.  Szolgáltatások:
 
  fordítás,
  lektorálás,
  honlaprendszerek teljes körű lokalizálása,
  tördelés, nyomdai előkészítés,
  egyéb kiegészítő szolgáltatások.
 
  A Megbízó tudomásul veszi, hogy a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések értelmében hiteles fordítást, fordítás hitelesítést, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet, így arra Megbízott nem jogosult.
A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott nem nyújt a Szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/86 (VI.26.) MT rendelet értelmében szakfordítói szolgáltatást. A Megbízott a jelen szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a fordítási és/vagy lektorálási feladatot, egyéb szolgáltatást maximális gondossággal és szakszerűen látja el.
 
2.2.  A munka tárgya: fordítás, lektorálás az alábbi nyelvek között:
 
  magyarról minden európai nyelvre és vissza
  nyugati világnyelvekről kelet-európai nyelvekre
  magyarról egyes Európán kívüli világnyelvekre és vissza
  lehetőség szerint más nyelvkombinációkban.
 
  Megbízott a fordítási szolgáltatást anyanyelvi minőségben nyújtja. Amennyiben anyanyelvi fordító nem áll rendelkezésre, és – tekintettel a fordítás céljára – a Megbízóval ettől eltérően állapodnak meg, Megbízott a kész fordítást a feladat céljának megfelelő minőségben szállítja.
 
2.3.  A munka elvégzésének határideje:
 
  Megbízott a Megbízó által kért, minden érintett féllel egyeztetett, és írásban (általában az internetes rendszeren belül illetve e-mailben) visszaigazolt határidőre vállalja a megbízást, amennyiben a megfelelő kapacitással rendelkezik.
 

3. Díjszabás
 
3.1.  Az elszámolás alapja
 
  Eltérő megegyezés hiányában az elszámolás alapja a célnyelven keletkező szöveg leütéseinek (betű, írásjel, szóköz) száma. Felek megállapodhatnak abban is, hogy az elszámolás alapjául szabványsorok, oldalak, a forrásnyelv szavai legyenek, vagy más objektív elszámolási alap, valamint lehetőség van előre rögzített árban történő megállapodásra is. Tekintettel a szolgáltató és ügyfélkör összetételére, igényeire és a nyújtott teljesítmény eltérő jellegére, Megbízott nem rögzített árlistával dolgozik, hanem ügyfélspecifikus alapdíjakkal, valamint eseti árajánlatok alapján.
 
3.2.  Díjképző elvek
 
  Sürgősségi felár nincs; Megbízott a megbízást kialkudott határidőre vállalja a szokásos feltételek mellett, amennyiben kapacitással rendelkezik. Kölcsönös megállapodás alapján Felek ettől a szabálytól eltérhetnek (pl. ha a szokásos munkatársak rövidtávon nem állnak rendelkezésre).
  A lektorálási díj alapvetően a fordítási díj fele. Amennyiben a fordítás minősége miatt a szövegen 20%-nál nagyobb arányban változtatni kell, a fordítási díj alapján kell elszámolni, határesetben köztes megoldás is lehetséges.
  Nehéz szakmai szövegek fordítását Megbízott egyéni árajánlat alapján vállalja.
  A tolmácsolás díja napi vagy órás díjtételekben kerül megállapításra, tekintettel a szolgáltatás jellegére (tárgyalásos, konszekutív, szimultán). Amennyiben a szolgáltatás színhelyére utaznia kell, a tolmács kiszállási díjra is jogosult; összege a felére csökken, amennyiben a Megbízó gondoskodik a tolmács szállításáról. Az egyéb díjképzési elveket a tolmácsolásra értelemszerűen kell alkalmazni, mérvadó a Felek megállapodása.
  Az ügyfélspecifikus alapdíj megállapításakor tekintettel kell lenni Felek (a megbízó és a szokásos szolgáltatók) adottságaira és igényeire, a teljesítés szokásos helye (országa) árszintjére, valamint a szokásos szolgáltatás jellegére (időigényességére, nehézségére, szakmai tudás szükségességére).
Amennyiben Megbízott szokásos alapdíjon nem tudja, vagy nem akarja teljesíteni a kért szolgáltatást (pl. többletszolgáltatás, vagy a szokásos kollégák akadályoztatása esetén), egyedi ajánlatot tesz Megbízónak, jóváhagyás céljából.
  A mindenkor érvényesülő piaci adottságok mértékében a fordítási iránynak díjképző hatása lehet. Az ún. ritka nyelvek elsajátítása, a velük történő munka különleges nehézségekkel járhat, ezt magasabb díjjal ellentételezzük.
  Áraink alapja a Felek írásos megállapodása – lásd 5.1.
 

4. Fizetési feltételek
 
4.1.  Megbízó vállalja, hogy a kész munka átvételét követően kiállított számla alapján a számla kiállításától számított 8 munkanapon belül banki átutalással, vagy készpénzzel kiegyenlíti a Megbízott számlájának ellenértékét a Megbízott részére. A Megbízott a számlát postai, elektronikus, vagy személyesen úton juttatja el a Megbízóhoz.
 
4.2.  A Megbízott szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. Megbízott a számla teljes összegének kifizetéséig fenntartja szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait. A felhasználáshoz való engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.
 
4.3.  Írásbeli fordítás esetén a Megbízó kérheti a már elvégzett és leszállított fordítás módosítását. Amennyiben a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a Megbízott jogosult a teljes szöveg lektorálási és a tényleges módosítások fordítási díját a Megbízónak felszámolni. Ha a fordításról kétnyelvű állomány készült, és ha Megbízott rendelkezik az annak feldolgozásához szükséges szoftverrel, kedvezményes tarifa kerül alkalmazásra. Amennyiben a Megbízó csak a módosítások fordítását rendeli meg és a változtatásokat jól felismerhetően jelöli be a fordítandó dokumentumban, úgy Megbízott csak a bejelölt részek fordítását végzi, és csak a lefordított szövegrészek fordítását számlázza Megbízónak.
 
4.4.  Megbízó tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén Megbízottnak jogában áll az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámítani.
 

5. Megbízás menete
 
5.1.  A megbízás előzménye a Megbízó ajánlatkérése vagy megrendelése (hiánytalanul kitöltött internetes vagy fax űrlap révén), és a Felek megállapodása. Megállapodás akkor jön létre, amikor Megbízó ajánlatkérésére, vagy megrendelésére Megbízott ajánlatot küld és Megbízó elfogadja azt illetve a szolgáltatás megrendelését annak tudatában megerősíti, vagy ha Megbízó, mint regisztrált ügyfél Megbízott internetes rendszerében megrendelését feladja, és Megbízott visszaigazolásával (kis terjedelmű, sürgős megbízás esetén azonnali teljesítésével) a szokásos feltételek mellett elfogadja a megrendelést. A megállapodást egyeztetés megelőzheti. Az egyeztetésre, megrendelésre és visszaigazolásra Megbízott internetes rendszerén belül kerül sor, vagy e-mail, fax, esetleg hagyományos írat útján. Az egyeztetés szóban is történhet, a megállapodás kizárólag írásban. A megállapodásra a szolgáltatás teljesítése előtt kell sort keríteni, a megállapodás utólagos módosítására csak nyomós oknál fogva, Felek egybenhangzó nyilatkozata esetén van mód.
 
5.2.  A megbízás visszaigazolását megelőzően Megbízó legjobb tudása szerint a legpontosabban tájékoztatja Megbízottat a fordítandó anyag mennyiségéről, jellegéről és az elkészítés határidejéről. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott nem vállalja a határidőt, amennyiben a fordítandó anyag határidőben való teljesítést veszélyeztetve késedelmesen, vagy sérülten (olvashatatlanul) érkezik meg.
 
5.3.  Megbízó nettó 500 ezer Ft várható értéket meghaladó megrendelése esetén Megbízott részszámlája ellenében előleget (a Megbízott előzetes tájékoztatása alapján várható végösszeg 50%-át) köteles fizetni banki átutalással 3 munkanapon belül Megbízó számlájára. A Megrendelés ebben az esetben a banki átutalási megbízás faxon történő megküldésével egyidejűleg tekintendő a Megbízott által elfogadottnak. Ettől a Felek írásban eltérhetnek.
 
5.4.  Megbízó a fordítási anyagot fordításra alkalmas formában – regisztrált ügyfélként általában a Megbízott internetes szerverére történő feltöltéssel, e-mailben, más elektronikus adathordozón, vagy papír adathordozón rögzítve – juttatja el Megbízotthoz. A megrendelés Megbízott visszaigazolásával tekinthető elfogadottnak, Megbízott előzetes ajánlata esetén viszont Megbízó megrendelése esetén, amiben nyilatkozik, hogy elfogadja az ajánlat feltételeit.
 
5.5.  Megbízott köteles a fordítandó szöveg kézhezvételekor Megbízót írásban, haladéktalanul értesíteni, amennyiben a fordítandó / lektorálandó szöveg késedelmes megküldése következtében, vagy más okból kifolyólag a fordítási / lektorálási megbízás teljesítési határidejének túllépése várható vagy olvashatósági hiányossága miatt az ismételt megküldés szükséges. Olvashatósági hiányosság esetén Megbízó köteles haladéktalanul gondoskodni a fordítandó / lektorálandó szövegnek olvasható formában történő eljuttatásáról. Amennyiben ez a teljesítési határidő betartását veszélyeztetné, a fordítandó / lektorálandó szöveg késedelmes megküldésének szabályai (5.2) alkalmazandók.
 
5.6.  Megbízott köteles a fordítást határidőre és megfelelő minőségben elkészíteni, és – lehetőleg – a kért formátumban illetve a kért módon Megbízóhoz eljuttatni (általában a kTeam internetes szerverére történő feltöltés útján). Ha Megbízott nem tudja adott módon a kész anyagot Megbízónak eljuttatni, ezt a lehető leghamarabb telefonon, faxon, vagy e-mailben tudatja Megbízóval és egy másik eljuttatási módozatban egyeznek meg.
 
5.7.  Megbízó tudomással bír arról, hogy a szöveg továbbítása során adatközlési (fax esetén olvashatósági) hiányosság léphet fel, ennek kockázatát Megbízó viseli. Megbízó köteles a fordítandó szöveget az ajánlatkéréssel / megrendeléssel egyidejűleg Megbízott szerverére feltölteni, vagy az egyeztetett módon saját költségére haladéktalanul megküldeni Megbízott részére. A fordítandó szöveg megküldéséből eredő valamennyi kockázat Megbízót terheli, különösen késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés esetén.
 
5.8.  Megbízó szavatol azért, hogy minden korlátozástól mentesen jogosult a megbízás tárgyát képező tevékenységgel Megbízottat megbízni. Amennyiben harmadik személy Megbízottal szemben akár szerzői jogainak megsértése, akár más jogalapból eredően igényt érvényesít, Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól Megbízottat mentesíti, illetve esetlegesen jogerősen felmerülő anyagi követelés esetén Megbízottat kártalanítja. Amennyiben Megbízott ellen peres eljárás indul, Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a perbe Megbízott kérésére, Megbízott oldalán belép, és mindenben Megbízott segítségére lesz.
 

6. Megbízott teljesítése
 
6.1.  Megbízott a megbízás teljesítése során alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó tevékenységéért Megbízott úgy felel, mintha maga járt volna el. Megbízó kérésére Megbízott közli az alvállalkozója azonosságára, képesítésére és elérhetőségére vonatkozó adatokat, regisztrált ügyfélként Megbízó bármikor megtekintheti a teljesítés részleteit Megbízott internetes rendszerében.
 
6.2.  Megbízott a fordítást, illetve a lektorálást kiváló – amennyiben a célt Megbízó megjelölte, a fordítási / lektorálási célra alkalmas – minőségben köteles szolgáltatni. A fordítandó / lektorálandó szövegben előforduló sajátos terminológiák fordítására a Megbízott nem kötelezhető, kivéve ha a Megbízó a fordítandó / lektorálandó szöveg megküldésével egyidejűleg a Megbízott rendelkezésére bocsátja annak fordítását is, illetve ha a Megbízó vagy képviselője elősegíti a sajátos terminológia értelmezését.
 
6.3.  A Megbízó tudomásul veszi, hogy a fordítandó, a lefordított, a lektorált és lektorálandó szöveg interneten keresztüli továbbítása nem minden esetben szavatolja a szöveg integritásának megőrzését. Megbízó az e-mailben történő továbbítást saját kockázatára végzi, illetve kéri. Megbízott a szerverére feltöltött anyagok biztonsági mentéséről gondoskodik és Megbízott anyagait illetéktelen hozzáféréssel szemben védi. Az internetes továbbításból eredő károkért Megbízott nem felel.
 
6.4.  Megbízott Megbízó kimondott kérésére a részére megküldött szövegeket a lefordított / lektorált szöveg megküldésével egyidejűleg visszajuttatja vagy megsemmisíti, ennek hiján Megbízott szerverén, a szolgáltató számítógépén, vagy telephelyén egy időre megőrzi.
 

7. Felelősségvállalás
 
7.1.  Általános rendelkezések:
 
  Megbízó a szolgáltatás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt a lefordított szöveg átvételétől számított három munkanapon belül, indokolt esetben később is érvényesíthet Megbízottal szemben. A fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét Megbízó köteles a lehető legpontosabban megjelölni. Ellenkező esetben a fordítás elfogadottnak és hiánytalannak minősül.
  Megbízott a hibát, illetve hibákat a lehető leghamarabb kijavítja, illetve kijavíttatja – ennek elsőbbséget tulajdonít. Ennek hiányában Megbízó a megbízástól elállhat, és a megbízási díj 50 %-nak megfizetésére köteles.
 
7.2.  Kizáró körülmények:
 
  Megbízó a szolgáltatás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet Megbízottal szemben, amennyiben a javítást igénybe vette, de az kielégítő eredményre nem vezetett. Megbízott kivétel nélkül a megbízási érték 90 %-áig, de legfeljebb bruttó 500 ezer Ft-ig vállalja a bizonyított károk megtérítését. A teljesítéstől számított három hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető. Sürgetett illetve éjszakai munkavégzés esetén a Megbízott kártérítési felelősségét – tekintettel a megrendelés jellegére – a fordítás megértését erősen akadályozó hibákra korlátozza.
  A nyomdai, interneten vagy egyéb úton megjelentetésre kerülő fordításoknál Megbízott fokozott felelőssége csak akkor áll fenn az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatban, ha Megbízó egyértelműen kikötötte a fordítás célját (pl. a megrendelésben), ha lektorált fordítást rendelt meg, és ha Megbízott módjában állt, ellenőrizni a kefelevonatokat vagy készre tördelt HTML állományokat. Ez esetben Megbízott a korrektúráért a lektorálás és adott esetben a kiszállás díjat számítja fel, honlaplokalizálás esetén az ellenőrzést beszámítja egyedi ajánlatába.
  Megbízott semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven nem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért. A számok reprodukálása a kézirat alapján történik, a célnyelvben szokásos alakban. A méretek, valuták és hasonlók átszámításáért Megbízott semmiféle felelősséget nem vállal, kivéve ha ennek elvégzését írásban a megbízás részeként kikötik.
  Megbízott nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely Megbízó magatartásának a következtében állt elő. Elmaradt haszonért Megbízott felelőssége csak a fordítással való kifejezett okozati összefüggés bizonyítása esetén áll fenn.
  A nem lektorált fordítások jogi tekintetben nyersfordításnak, azaz tájékoztató jellegű fordításnak minősülnek. (Megbízott mindent megtesz annak érdekében, hogy a nem lektorált fordítások is a célnak megfelelően, igényesen, messzemenően hibamentesen, az elvárható nyelvi szinten készüljenek.)
  Vis major
Vis major (elháríthatatlan külső ok) bekövetkezése megszünteti Megbízott és Megbízó között létrejött szerződést. Megbízott ilyen esetben mentesül kártérítési felelőssége alól.
 
7.3.  Kártérítési és késedelmi díjak
 
  Amennyiben Megbízott a megrendelésben megnevezett és visszaigazolt határidőn belül a hiánypótlást elvégzi, Megbízó Megbízott számláját teljes összegben tartozik kiegyenlíteni. Eltérő megállapodás híján, késedelmes teljesítés esetén a késve leadott anyag megbízási értéke 20 %-ával csökken Megbízó által fizetendő megbízási díj.
 
7.4.  Titoktartási kötelezettség
 
  Megbízott vállalja, hogy a megbízás során tudomására jutó információkat, adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, valamint a cég minden munkatársát és esetlegesen igénybe vett alvállalkozóját titoktartásra kötelezi. A munkával kapcsolatban Megbízó által átadott minden adathordozót bizalmasan kezeli.
 

8. 8.Egyéb rendelkezések
 
8.1.  Szerződő Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között, békés úton rendezzék. Amennyiben az érintettek nem tudnak közvetlenül megegyezni, a kTeam központot kérik fel közvetítésre. Ha ez sem bizonyul járhatónak, egyeztetésre, illetve a szolgáltatás minőségének megítélésére a Magyarországi Fordítóirodák Egyesületét kérik fel. Az Egyesület által kijelölt pártatlan bizottság költségeit az a fél viseli, amelyik fél magatartása – indokolt kifogás esetén Megbízott, indokolatlan kifogás esetén Megbízó – a bizottság felkérésére okot adott. Előleg fizetése esetén a Felek 50-50%-ban fizetik a költségeket. A bizottsági döntést követően az előleg 50%-át a vesztes fél a nyertes fél részére köteles megfizetni.
 
8.2.  Amennyiben a Felek között fennálló vita rendezésére a 8.1. pont alapján lefolytatott eljárás nem vezetett eredményre, Felek kikötik hatáskörtől függően a Megbízott székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.
 
8.3.  A NEUMANN ÉS TÁRSA Betéti Társaság csak akkor minősül Megbízottnak a jelen Feltételek értelmében, amennyiben adott megállapodás közvetlenül vele jött létre. Az a cég, vagy vállalkozó minősül Megbízottnak, aki jelen Feltételek alapján Megbízóval köt megállapodást. A NEUMANN ÉS TÁRSA Betéti Társaság nem vállal felelősséget olyan megbízásokért, amelyeket más cégek, vagy vállalkozók az általa fenntartott internetes rendszer segítségével bonyolítanak le.
 
8.4.  Jelen általános szerződési feltételektől Felek írásban eltérhetnek.
 
8.5.  Jelen általános üzleti feltételek szövege magyar és német nyelven készültek, idegen nyelvű fordítása kizárólag tájékoztató jellegű.